ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ


Osobom bliskim poszkodowanego w wyniku jego śmierci na podstawie art.446§3 kc. przysługuje odszkodowanie. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego odszkodowania jest znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej osób bliskich w wyniku śmierci poszkodowanego. Pojęcie to ma wielorakie znaczenie, chodzi tu zarówno o spadek zamożności osób bliskich jak i utratę przez nich oparcia, opieki, osamotnienie, załamanie nerwowe wywołane śmiercią itp. Odszkodowanie takie mogą oni uzyskać na podstawie art. 446§4 kc., który przewiduje odszkodowanie w formie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego. Przepis ten obowiązuje od 3 sierpnia 2008r. i dotyczy zdarzeń po tym dniu zaistniałych. Do grona najbliższych członków rodziny uprawnionych do otrzymania odszkodowania zalicza się osoby nie faktycznie najbliżej spokrewnione lecz te pozostające ze zmarłym poszkodowanym w faktycznie najbliższej więzi. Zalicza się tu także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Odszkodowanie takie przysługuje nie wszystkim osobom razem lecz każdej z nich z osobna. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości adekwatnej do wyrządzonej danemu członkowi rodziny krzywdy. Osobne odszkodowanie wypłacone zostanie żonie po śmierci męża, a osobne odszkodowania dostaną dzieci - każde z osobna. Ustalając wysokość odszkodowania bierze się pod uwagę stopień cierpienia psychicznego jakiego doznała bliska osoba w związku ze śmiercią poszkodowanego, stopień zażyłości, bliskości, osamotnienia itp. Innej wysokości odszkodowanie będzie przysługiwać małżonkowi zmarłego a inne dzieciom.

Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej